Flow Factoring B.V.

Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten, waaronder begrepen de kosten van rechtsbijstand, die Flow Factoring B.V. (hierna te noemen: “FlowFactoring”) maakt ten gevolge van het niet nakomen van de betalingsverplichtingen door de debiteur jegens FlowFactoring, komen volledig voor rekening van de debiteur. De buitengerechtelijke kosten voor FlowFactoring worden gesteld op ten minste 15% van de door de debiteur verschuldigde hoofdsom met een minimum van € 500,00

Pin It on Pinterest

Share This